ANASAYFA HABERLER DURAK EKLE İLETİŞİM
 
İL
TAKSİ
İZMİR GOLD TAKSİ TAKSİMETRE OKEY - BATAK Gold Taksi Üyesi Ol
İSTANBUL PREFABRİK DURAK PLAKA YAZISI OYUNLAR
ANKARA SATILIK PLAKA HAVAALANI TAKSİ CANLI KAMERA

cialis online viagra bestellen kamagra jelly


 

ANASAYFA / TİCARİ TAKSİ HABERLERİ

TAKSİ DURAĞI AÇMAK İÇİN İSTENEN EVRAKLARMüdürlüğümüz kurulduğu günden bu yana ticari taksiler ile ilgili bir çok planlama ve standartlaştırma çalışması yapmıştır. Planlama çalışmalarında taksi cepleri ile ilgili talepler değerlendirildi arazi etütleri sonrasında gerekli düzenlemeler yapıldı. Kamu yararı ve ortak fayda ilkeleri göz önüne bulundurularak yasal olarak çalışan ticari taksilerin kayıt altına alınmasına başlanmıştır. Ticari taksiler için araç ve sürücü standartlarının belirlenmesi çalışması UKOME kararı ile sonuçlandırılmıştır.

Müdürlüğümüz taksi-dolmuş araçlarının durak yerlerini tespit etmiş talepler doğrultusunda uygun yerlerde arazi ve etüt çalışmaları yaparak alternatif durak yerlerini belirlemiştir.

GEÇİCİ ÇALIŞMA RUHSATI ALMAK İÇİN : İSTENİLEN BELGELER

1- İmzalı kaşeli dilekçe, (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne)
2- Motorlu araç trafik tescil belgesi'nin (araç ruhsatı'nın) aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli fotokopisi,
3- İlgili kurum (oda) faaliyet belgesi, (Son Altı Ayı Geçmemiş Olması)
4- 2 Adet fotoğraf
5- Araç sürücüsünün en az 3 yıllık sürücü belgesine sahip olması,(ehliyet)
6- İkametgah il muhabiri
7- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
8- Vakıflar Bankası Valide Sultan Şubesi Hesap No Taksiler için: 9996040 Dolmuş Taksiler için: 9996050 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurum Tahsilatı Hesabına Yatırılmış Banka Dekontu
9- Adet telli dosya ve mavi klasör

Taksiler 2011 yılı bandrolünü ücretsiz olarak alabilirler. (2010 yılı ve geriye dönük borçlarını yatırmak kaydıyla)

Ticari Plaka Tahsis Belgesi Bedeli: 1.250 TL


Taksiler ve Taksi Dolmuşların 2011 geçici ruhsatnamesinin başvuru formunu indirmek için tıklayınız...

Ticari Araç Tahsis Belgesi Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.

ÖZEL MÜLKİYETLİ TAKSİ DURAKLARI MÜRACAAT USÜL ve ESASLARI

KAMU MÜLKİYETLİ TAKSİ DURAKLARI MÜRACAAT USÜL ve ESASLARI

!-----TAKSİ DURAK VAZİYET PLANI ÖRNEĞİ-------!

!!!---TAKSİ DURAK YERİ BELİRLEME KRİTERLERİ VE YERLEŞİM PLANI KURALLARI---!!!


TAKSİ DURAĞI AÇARKAEN ARANAN ŞARTLAR

TAKSİ DURAK YERİ BELİRLEME KRİTERLERİ
1 ) İmar planlarında yol güzergâhı içinde kalan ve kamuya terkin edilmiş olan kamu malı
alanlar üzerinde, yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolunda ya da yolun
kenarında açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 4 taksinin (yola paralel veya açılı) park
edebileceği taksi park alanı ile en az 6 m2'lik kabin konulabilecek veya araç park yerine en
fazla 40 metre mesafedeki bir taşınmazın bodrum, zemin yada 1 . katında açılacak büroya
bağlı olarak çalıştırılabilir . .

2) Taşıt yolu bitişiğinde açılmış veya açılacak olan taksi durak yerlerinin cep içerisinde
olması zorunludur .

3) Cep açılamayacak durumda olan ancak trafik yoğunluğu bakımından sakıncalı
görülmeyen taşıt yolu kenarlarına da yatay ve düşey işaretler ile işaretlenerek
yapılması kaydıyla taksi durak yeri izni verilebilir .

4) Uzerinde taksi durak yeri uygulaması yapılacak yolun tipine göre durak yeri belirleme
kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir .
a) İki izli yollarda Taksi Durak yeri ;
1) Cep içinde ise yol genişliği en az 7m
2) Cep yapılmıyor ise yol genişliği en az 9 .20m. olması,
b) Tek yönlü yollarda tek şerit için yol genişliğinin minimum 3 .50 metre olması,
c) Çift yönlü yollarda ise minimum 3m olması,
ç) Tek yönlü yollarda gidiş yönünde, yolun sağ tarafında yola paralel olarak yapılması,
d) Yola paralel yerleştirilmiş cep içerisinde taksi park yerlerinin genişliğinin minimum 2 .20m
olması,

e) Yola açılı yerleştirilmiş park yerlerinin genişliğinin minimum 5m olması,
f) Yolun her bir yanındaki yaya kaldırımının mobo yerleştirildikten sonra net genişliğinin
minimum 1 .50m bırakılması,

g) Taksi Durak yeri uygulaması yapılan yerlerde bu uygulamaya ilişkin levha ve donanımların
yaya trafiğini engellemeyecek şekilde bulundurulması,

h) Akan trafiği yoğunlaştırmamak kaydıyla park çizgileri arasına giriş-çıkış manevralarının
rahat yapılabilmesi için TSE (TSE Şehiriçi Yollar - Otopark düzenleme Kuralları) ye göre
düzenlenmesi gereklidir .TAKSİ DURAK YERİ YERLEŞİM PLANI KURALLARI

Araç Yerleşim Planında Yolculuk üretim merkezleri (alışveriş merkezleri, kültür
merkezleri, toplu taşım durakları vb .) belirtilecektir .

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının (İETT, Metro durağı ve Vapur İskelesi
vs.)durak yerleri ve buralara olan mesafeler gösterilecektir .

• Gerekli işaretlemelerin nasıl yapılacağı, talep edilen cadde, sokak meydan ve yol dışı
alanların üzerindeki ve yakın çevresindeki son zirve saat trafik hacimleri ve yönleri, Taksi
park alanına yapılacak olan giriş ve çıkışlar ile aranların ne şekilde park edecekleri ve mobo
yeri açıkça gösterilir . Mobo planlaması yapılırken yaya geçişi için en az 1 .50 m tretuar
genişliği bırakılması zorunludur .

• Taksi duraklarının başarı ile işleyip faydalı olması için park yerinin yeri, çevresi ve
çevre koşulları, giriş-çıkış kolaylığı, kullanacak araç türüne göre birim park alanları ve
yerleşim tiplerinin TSE 10551'e uygun olarak geometrik tasarımı, işletim planı, topografyası,
direnajı, satıh kaplaması, aydınlatması, emniyet, yerel yönetmelik ve peyzaj şartları, ilgili
kurum ve işletmeci tarafindan dikkate alınmalıdır .

• Yukarıdaki şartlar doğrultusunda ölçülendirilmiş fotoğraflanmış öneri durak
yerlerinin, 1/500 ölçekli A3 paftalara çizimi yapılarak, Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü' ne sunulacaktır .

ÖZÜ : Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında hazırlanan ve aşağıda açılımı yazılı
Yönetmeliğin kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1. maddesi kapsamında görüşülen ve Bütçe Komisyonu 10 nolu raporun 5.sırasında yer alan; Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında hazırlanan ve aşağıda açılımı yapılan yönetmeliğin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
(Üyeden Veliddin TAŞKIRAN Yönetmeliğin sadece 6.maddesinin 6.fıkrasına red şerhi verdiğini beyan etti.)

-27-


ALANYA BELEDİYESİ
TİCARİ TAKSİLER VE TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AMAÇ

MADDE 1-
Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi sınırları içinde 1986/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ticari taksi olarak hizmet veren araçların denetimlerini yapmak, özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde boş olarak müşteri aramak için dolaşımlarını azaltmak, yol üzerinde bekleme yapmalarının önüne geçmek, ekonomik kaybı önlemek, çevre üzerindeki bozcu etkilerini azaltmak, hizmet verdikleri alanda hizmet kalitesini arttırmak, durak yeri, bekleme yerleri ve duraklarda çalışacak plakaları belirlemek, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik aranacak usul ile ticari taksi olarak kullanılacak araçlarda aranacak şartlar, teknik özellikler, ticari taksi şoförlüğü yapacak kişilerde aranacak özellikler ile eğitim ve standartlarını belirlemek, hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, verilen hizmetten yararlananlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

MADDE 2 –

a – Bu yönetmelik İlçe Trafik Komisyonu ve 86/10553 sayılı bakanlar Kurulu kararı ile plakaları belirlenen Belediyesi sınırları içersinde çalışacak ticari taksilerin çalışma şekil şart ve esaslarını;
b- Taksi durak yeri ve bekleme yerleri müracaat ve tesis şartlarını,
c- Ticari taksilerin sahip olması gereken şartları,
d- Ticari Taksi kullanan şoför esnafının taşıması gereken özellikler ve uymaları gereken kuralları,
e- Denetim ve yaptırım şartlarını kapsar.

YASAL DAYANAK

MADDE 3-

BU YÖNETMELİK YASAL DAYANAĞINI
a – Anayasanın 124.ncü maddesi,
b- 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15/b-f-p maddeleri
c- 2464 sayılı Belediye Gelir Kanunu
d- 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu
e- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
f- 1608 sayılı Kanun
g- 4925 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği
h- Zabıta yönetmeliği
i- 3194 sayılı İmar Kanunu
j- Araçların imal Tadil Montajı hakkında yönetmelik
k- 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ticari plakların verilmesine ilişkin usül ve esaslar
hakkındaki kararı (son şekli uygulanır)

-28-

TANIMLAR

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden;

1- Belediye (A.B) Alanya Belediyesini
2- A.B Zabıta Müdürlüğü : Taksiler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Alanya Belediye Zabıta Müdürlüğünü
3- Meslek Odası : Alanya Şoförler Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odasını
4- Ticari Taksi: Yapısı itibariyle sürücüsü hariç en çok 7 oturma yeri olan ,insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan ticari motorlu araçtır.(Karayolu Trafik yönetmeliğinin 11.04.2003/25076 sayılı Resmi gazetede yayımlanan değişik hali)
5- Ticari Taksi Sürücüsü: En az B sınıfı sürücü belgeli, mesleğin gerektirdiği diğer temel ve mesleki özelliklere sahip olan ve ticari taksiyi sevk ve idare eden şoförü,
6- Yolcu: Ticari taksiyi kullanan şoför dışında,araçta bulunan kişileri,
7- Taksi Durağı: Ticari taksilerin, yolcu almak için beleyebilecekleri ve depolama yapabilecekleri şekilde belirlenmiş ve İlçe Trafik Komisyonu ve Alanya Belediyesi tarafından karar altına alınmış yeri
8- Taksi Bekleme Yerleri: ticari taksilerin,yolcu almak için bekleyebilecekleri şekilde özel işaretlerle belirlenmiş ve İlçe Trafik Komisyonu ve Alanya Belediyesi tarafından belirlenmiş sayıda taksilerin faydalanabileceği bekleme yerlerini,cep yada işaretle ayrılmış yol bölümlerini,
9- Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi : Ticari taksiyi kullanan sürücünün, aracı kullanırken yakasına takması / üzerinde bulundurması gereken tanıtım kartnı,
10- Taksi Çalışma İzin Belgesi (Taşıma Ruhsatı): Taksi sahiplerinin Alanya Belediyesi tarafından belirlenen ücreti (harcı)ödemek şartı ile , her taksi ayrı ayrı alacakları belgeyi,
11- Durak Açma ve Çalıştırma Ruhsatı: bu yönetmelik hükümlerine göre , Alanya Belediye Meclisince belirlenerek oluşturulacak taksi durağı adına , yetkili Belediyesi tarafından düzenlenecek belgeyi,
12- Durak Bilgi Kartı: Durakta Alanya Belediyesi Meclis kararı ile faaliyet gösteren taksilerin plakaları , sahipleri ve sürücülerinin bilgilerinin listelendiği fotoğraflarının yer aldığı belgeyi (Belge durak yerinde görünür vaziyette asılı bulundurulacaktır) ,
13- Durak Başkanı: Durakta faaliyet gösteren taksi sahiplerinin çoğunluk oyuyla seçilen veya seçilememe durumunda Şoförler Odası tarafından belirlenen ve duraktaki düzen ve işleyişten sorumlu kişiyi,
14- Taksimetre: Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aleti (14.04.2002 tarih ve 24726 sayılı resmi gazetede yayınlanan taksimetre yönetmeliği)

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALACAK TAKSİ SAHİPLERİNİN BAŞVURU ŞARTLARI VE VERİLME USULÜ

MADDE 5 -
A) Çalışma izin Belgesi alma talebinde bulunan taksi sahiplerinden istenecek belgeler

1- H plakalı ticari taksi çalışma izin belgesi, trafik tescil ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahibi / sahipleri adına düzenlenerek Ruhsat sahibine verilir.

-29-
2- Araç bir durağa kayıtlı ise sahip oldukları taksi plakasının faaliyet gösterdiği veya göstereceği durağa ilişkin alınışmış olan var ise İlçe trafik komisyonu yok ise Alanya Belediyesi Encümen kararı fotokopisi,
3- Matbu Dilekçe : Dilekçe de başvuru sahibinin ikametgah adresi,aracın plakası , modeli varsa çalıştığı durak belirtilir.
4- Araca ait trafik tescil belgesi (ruhsat ) fotokopisi. (araçlarda yaş şartı 0-10 yaş olacak mevcutlar için geçiş süresi 2 (İki) yıldır.)
5- Taksi sahibini muhtardan tasdikli nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi (Alanya sınırları içinde en az 5 (beş) yıldır ikamet ettiğine dair)
6- Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi ve yolculara ait ferdi kaza sigortası poliçesi
7- Araç sahibinin sosyal güvenlik kaydı
8- Taksi kullanacak olan şoförlere ait B sınıfı veya üstü sürücü belgelerinin noter tasdikli fotokopileri
9- Taksi sahibinin en fazla 6 (altı ) ay önce çekilmiş renkli 4 (dört) adet vesikalık fotoğrafı
10- Taksi çalışma belgesi almak için müracaat eden araç sahiplerinin son 6 ay içinde alınmış sabıka kaydı (adli sicil ) belgesi
11- Taksi sahibinin Alanya Şoförler Odası üyelik belgesi aslı.
12- Çalışma izin belgesi almış olanlar, yıllık vizelerini her yılın OCAK – ŞUBAT ayları içersinde yaptırmak zorundadır. Vize yaptırırken yukarıdaki maddelerde istenilen belgelerin hepsi tekrar istenir. Her yıl vize yapılırken 10,00 YTL basılı evrak bedeli alınır.
13- Ticari olarak kullanmış olduğu araçlarda geriye dönük 1 yıl içinde alkollü araç kullanıp kullanmadığına dair Trafik Tescil Müdürlüğünden alınacak belge (Çalışma izin belgesi ve her yıl yapılacak vizelerde istenir)

B) Çalışma izin belgesi verilme usulü
1- Alanya Belediyesi sınırları içindeki tüm ticari taksi sahipleri, yönetmeliğin Alanya Belediye Meclisince uygun bulunması ve Belediye Meclisince onaylanmasından sonra gerekli alt yapının tamamlanmasının ardından Belediye Meclisince belirlenecek tarihe kadar Çalışma İzin Belgesini almak zorundadırlar. (söz konusu tarihten önce belediye Çalışma İzin belgesi olanların haklarının saklı kalması kaydıyla)
2- Çalışma izin belgesi düzenlenmesi esnasında bağlı oldukları Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.
3- Taksi Çalışma izin Belgelerinde Taksi sahibinin adı ,soyadı, baba adı,doğum yeri ve tarihi, taşıtın plaka numarası ,modeli çalışacağı durak adı, ihbar telefonu bilgileri, adresi, ve numarası yazılır.
4- Taksi sahipleri kendi adlarına düzenlenmiş Çalışma İzin Belgesini araçlarında bulundurmak ve bu yönetmelik hükümlerine ve yetkili kurullarca alınacak kararlara uymak zorundadırlar.
5- Taksi sahipleri adına düzenlenen ' Taksi Çalışma İzin Belgeleri ' hak sahibinin aynı plakalı ve modelli araca sahip olduğu süre içersinde geçerlidir.araç değişikliği ve durak değişikliği durumlarında yönetmeliğin ilgili maddesi uygulanır.
6 - Taksi sahibinin plakasını devretmesi yada satması durumunda, sahip olduğu 'Taksi Çalışma İzin Belgesi aynı anda plakasını devrettiği veya sattığı kişiye satılmak zorundadır. Devir ile ilgili Belediye meclisince belirlenen devir ücreti ödenir.

-30-
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TANITIM BELGESİ VERİLME ŞARTLARI VE USULÜ
MADDE 6 -

1- Araç sürücüsü tanıtım belgesi taksi sahiplerine ve eğer şoför kullanıyor ise şoför için düzenlenir.
2- Araçlarda çalışacak taksi sahibi ve şoförler için aşağıdaki bilgi ve belgeler ile Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığına tanıtım kartı başvurusunda bulunulur. Şoförler Odası tarafından taksi araç sahibi ve sürücüsü adına ayrı ayrı tanıtım kartı düzenlenir.
3- Çalışma İzin Belgeli araçlarda şoför olarak çalışan kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dahil) Şoförler Odası tarafından bastırılacak şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece üzerinde görülür şekilde bulundurmak zorundadır.
4- Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı; belge alacakların Matbu dilekçesini , şoförün sürücü belgesi fotokopisini, muhtardan ikametgah belgesini (Alanyada en az 5 (beş) yıl ikamet ettiğine dair), savcılıktan alınmış sabıka kaydı, eğitim seminerine (şoförler Odası tarafından verilen ) katıldığına dair katılım belgesini , en fazla 6 ay önce çekilmiş 2 adet fotoğraf, 6 ay içersinde alınmış sağlık raporu, başvuruda belirtilen şoförlerin TC numarası bulunan kimlik fotokopisini ve çalışacakları aracın plakasını alarak, şoför tanıtım kartını düzenler ve haftalık olarak Alanya Belediye Başkanlığının bilgisine sunar.
5- Araç sürücüsü (şoför) , 'SÜRÜCÜ TANITIM KARTI nda belirtilen plakalı araçta çalışması devam ettiği süre içersinde, 'SÜRÜCÜ TANITIM KARTI geçerlidir. Sürücünün çalıştığı plakanın değişmesi halinde, veya en fazla 2 araçla çalışması durumunda, her aracın plakası için ayrı ayrı sürücü tanıtım kartı düzenlenir.
6- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu 7.maddesi gereğince araçlarda şoförlük yapacak sürücüler Alanya Şoförler Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası üyesi olacaktır.
7- Sürücü tanıtım kartı alanlar, bu kartla karta belirtilen plakalı araç dışında araç kullanamazlar. Alınan sürücü tanıtım kartı ile farklı plakalı araçta çalışılmasının tespiti halinde 124,00 YTL para cezası verilmesine ve bu maddenin Belediye Zabıta yönetmeliğine eklenmesine.

RUHSAT İPTAL İŞLEMLERİ
MADDE 7

1- Mevcut faaliyet gösteren durakların ve bekleme yerlerinin trafik güvenliği açısından sakınca doğurması halinde durum belediye zabıta müdürlüğü tarafından araştırılıp Şoförler ve Otomobilciler Odası görüşü alınır. Belediye Encümeni tarafından görüşülerek, karar verilmesi halinde karar doğrultusunda söz konusu duraklar ve bekleme yerleri iptal edilir.
2- Genel asayiş, suç işleme, suç işleyenlere yataklık, suçluları barındırma, çevre kirliliği gibi nedenlerle rahatsızlığa sebebiyet verdikleri yerinde incelenerek, raporla tespit edilen duraklar, yazılı olarak Şoförler ve Otomobilciler Odasınca ve Alanya Belediye Zabıtasınca uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen rahatsızlığa son verilmediği takdirde alınacak Belediye Encümeni kararıyla söz konusu duraklar iptal edilir.
3- Durak içerisinde çalışan taksici esnafı veya şoförlerinin birinin veya birkaçının diğer çalışanlarla ile uyumsuzluk yaratması, durağın huzurunu bozan ve çalışma usul ve esaslarına uymayanlar tutanakla tespit edilir. Durum Alanya Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirilir. Olumsuzluğun devam etmesi ve tutanakla ikinci kez tespiti durumunda araca, Alanya Belediyesince para cezası ve 15 (on beş) gün trafikten men cezası verilerek araç otoparka çekilir. Durumun tekrar ettiğinin üçüncü defa tutanakla tespiti halinde plakanın duraktaki kaydı Belediye Encümen kararıyla iptal edilir.
4- Araç sahibi veya sürücüsü aracıyla yüz kızartıcı ( hırsızlık, gasp ve buna benzer) suçlardan dolayı mahkeme kararı ile hüküm giymesi halinde aracın ruhsatı direkt iptal edilir.

-31-

DEVİR VE SATIŞLAR

MADDE 8 –

A – TİCARİ PLAKA SATIŞLARI

1- Ticari taksi sahibi kişiler, aracını devretmek istediğinde, tahditli aracı satın alacak kişi ikametgah belgesi ve sabıka kaydı , şoförler odası oda kayıt belgesi , ile belediye ye dilekçe ile başvuruda bulunacaktır. Başvuru 86/10553 sayılı Ticari Plakaların verilmesinde uyulacak usul ve esaslarla ilgili Bakanlar Kurulu kararı kapsamında Belediye Encümenince değerlendirilecektir.

B- ÇALIŞMA İZİN BELGESİ DEVİRLERİ

1- Duraklarda çalışan ticari taksilerin 86/10553 sayılı Bakanlar kurulu çerçevesinde tahdit getirilmiş ticari plakaları ve Belediye Çalışma İzin Belgeleri aynı anda devir yapılması gerekmektedir.
2- Ortaklık en fazla iki kişi arasında tesis edilebilir. Miras yolu ile devir haricinde, ikiden fazla ortaklığa izin verilmez ve kabul edilmez. Ancak ortaklar arasındaki hisse oranı kendileri tarafından belirlenebilir.
3- Miras yoluyla ve birinci derece hısımlar arasında yapılacak devirlerde devir ücreti alınmaz. Diğer ücretler alınır.
4- Devir sonucunda yapılan durak müracaatları, Şoförler ve Otomobilciler Odası aracılığı ile oda görüşü belirtilerek, Alanya Belediye Başkanlılığına bildirilir. Gerekli görülmesi halinde devir alınan aracın dahil olmak istediği duraktaki esnaflarının da muvafakatları Alanya Belediyesi tarafından Şoförler ve Otomobilciler Odasından istenebilir.
5- Devredilen plaka, Belediye Meclisi veya İlçe Trafik Komisyonu kararıyla belirlenmiş aynı durakta çalışmasına devam edecek ise; Alanya Belediyesi Meclis kararı aranmaksızın yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Belediye Meclisinin belirleyeceği harçları yatırılarak Çalışma İzin Belgesi ve Sürücüsüne Tanıtım Kartı (araç sahibi/sürücüsüne) düzenlenir.
6- Ortak alımlarda yukarıdaki belgeler her ortak için ayrı ayrı istenir.
7- Durak hakkı, Ticari Taksi Plakasına aittir.Ticari Taksi Plakası sahipleri , sahip oldukları araç plakası olmaksızın durak hakkına sahip değildir. Belediye Encümenimizce daha önceki yıllarda verilmiş olan Belediye Çalışma İzin Belgesi sahipleri durumlarını 1 ocak 2008 tarihine kadar yönetmelik hükümlerine uyduracaklardır.
8- İş bu yönetmelikteki şartların yerine getirilmesi zorunludur.
9- Çalışma izin belgesinde istenilen belgelerin hepsi devir ve satışlarda da aranır.

H PLAKALI TİCARİ TAKSİ İZİN BELGESİ VE H PLAKASININ ASKIYA ALINMASI DURUMUNDA UYGULANACAK KURALLAR

MADDE 9 -
1- H plakalı ticari taksi sahibi şahıslar aracını 'PLAKASI KENDİSİNDE KALMAK KAYDIYLA satış yaparlar ise İlçe Trafik Komisyon kararımız gereğince 180 gün içinde bu yönetmelikte aranan şartlara haiz yeni bir vasıta alarak aynı H ticari plakasını tescil ettirmeleri zorunludur.
2- Askıya alınan H plakalı ticari taksi çalışma izin belgeleri ve H plakalarının verilen zaman içinde ruhsat sahibi ve/veya sahipleri tarafından alınmaması durumunda, H plakalı ticari taksi Çalışma İzin Belgesi ve H plakanın iptali yoluna gidilir. Gerek duyulması halinde konu hakkında ilgili kurumlara bilgi verilir.
-32-

3- ' Plakası kendinde kalması şartıyla 'aracını satış yapanlar veya modeli yükseltmek amacı ile H plakalı Ticari Taksi Çalışma izin Belgeleri ve H plakası askıya alınan plaka sahiplerinin, kendilerine tanınan 180 günlük süre içersinde aracının duraktaki hakkı saklı kalır. Plakasının iptali durumunda plakanın durak kaydı silinir ve bununla ilgili alınmış olan komisyon kararları iptal edilir.

VERASET YOLU İLE İNTİKALLERDE ARANAN ŞARTLAR

MADDE 10 –
1- Çalışma izin belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin vefat tarihinden itibaren 6(altı) ay içinde başvurusu üzerine Alanya Kaymakamlığı Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenmiş ,Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar veya mirasçıların varislerden herhangi birisi lehine hakkından feragat etmesi halinde feragat edilen kişiye Çalışma İzin Belgesi düzenlenebilir.
2- Yetki verilen mirasçının yönetmelikte istenen belgeleri 6 (altı) ay içinde tamamlaması şarttır. Mirasçıların bir başka şoför kullanarak taşımacılığına devam etmesi halinde, araçlarını kullanacak kişinin sürücü kartının bu yönetmelik koşullarına uygun olarak Şoförler ve Otomobilciler Odası aracılığı ile temin edeceklerdir.
3- Mirasçılar kendi adına veya mirasçıların biri adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra Çalışma İzin Belgesinin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir başka kişiye satmak istediklerinde Yönetmelik koşullarına uygun kalmak suretiyle satış işlemini yaparlar.
4- Mirasçıların birinin adına Çalışma İzin Belgesi düzenlenecekse devir ücreti alınmaz, diğer ücretler alınır. Birinci derece hısımlar hariç bir başka şahısa aracı satmak istedikleri taktirde devir ücreti alınır.

İCRA YOLU İLE YAPILAN SATIŞLARDA UYGULANACAK KURALLAR

MADDE 11 –
Belediyeden Çalışma İzin Belgesi alan H Plakalı ticari taksilerin icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin H plakalı Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesini alabilmesi için , yönetmelik şartlarına uygun olması ve yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen evrakları tamamlaması gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediye devir ücret ve harçlarını ödemesi ve yönetmelik hükümlerine göre durumunun uyması halinde yeni sahibine H plakalı Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi verilir.

ARAÇ/ MODEL DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYEN ÇALIŞMA İZİN BELGELİ TAKSİ SAHİPLERİNİN UYACAKLARI KURALLAR

MADDE 12 –
1- Taksi sahibi aracını yeni bir araçla / model değiştirmek istediğinde Belediye Çalışma İzin Belgesi, yeni araca ait trafik ruhsatı,eski aracının trafikten çekme belgesi veya noter satışı senedini dilekçesine ekleyerek , Şoförler ve otomobilciler odasına başvurur. Yeni araç için geçerli olacak şekilde Çalışma İzin Belgesi müracaatı oda vasıtası ile Belediye Başkanlığına yapılır.
2- Yeni aracın trafik tescilinin yapıldığı tarihte , ilk trafiğe çıkışı itibariyle 10 (On) yaşından büyük olmaması şartı aranır.


-33-
3- Çalışma İzin Belgeli araç sahipleri,araç değişikliklerini ilçe trafik tescil tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde Şoförler ve Otomobilciler odasına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan taksi sahipleri Alanya Belediye Zabıta Müdürlüğünce tanzim edilecek zabıtla tespit edilir. İlgili ceza işlemleri tamamlatılması neticesi diğer yönetmelik koşullarını taşıması şartıyla Çalışma İzin Belgeleri yenilenir.
4- Şehir merkezinde bulunan taksi duraklarında faaliyet gösteren taksi sahipleri taksi plakalarını beldelerde bulunan taksi duraklarında çalıştırmak isterler ise şehir merkezinde bulunan Çalışma İzin Belgelerini iptal ettirmek zorundadırlar
5- Çalışma İzin Belgesini Zayii edilmesi hallerinde basılı evrak ücretleri alınarak yeni ruhsat düzenlenir.

TAKSİLERİN ÇALIŞMA ESASLARI

UYULMASI GEREKLİ KURALLAR VE YASAKLAR

MADDE 13 –

1- Taksi şoförünün mesleği bırakması ya da başka bir taksi otomobil kullanmaya başlaması durumunda, araç sahibi ve sürücüsü tanıtım kartı ilgili odası tarafından yenilenir.Taksi belgesinde belirtilen şoförlerin dışında bir kişi tarafından kullanıldığı tespit edilirse, belgesiz şoför çalıştıran esnaf hakkında cezai işlem uygulanır.
2- Taksi araçları sahipleri ve şoförleri bu kimlik belgelerini, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 2008 yılının ŞUBAT ayı sonuna kadar tamamlamak zorundadır.
3- Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının Tanıtım kartı verdiği kişiler ile ilgili bilgileri haftalık olarak Alanya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü birime bilgi olarak vermek zorundadır.
4- Araçlarda çalışacak personelin kılık ve kıyafeti temiz ve bakımlı olacaktır. Şoförler ve Otomobilciler Odası gerektiğinde tek tip elbise uygulaması yapabilir.
5- Araç sahibi çalıştırdığı şoförünün odaya ve Belediyeye yönetmelik hükümlerini yerine getirmesi konusunda ki yükümlülüklerinden sorumludur.
6- Ticari taksi sahipleri ve şoförler kanunlara, bu çerçevede hazırlanan tüzük, yönetmelik ve Alanya Belediyesi genelinde alınacak, Belediye Meclis Kararları, Belediye Encümen Kararları, Alanya Kaymakamlığı (İlçe Trafik Komisyonunca daha önce alınmış kararlara) Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı Alanya Belediyesi (Belediye Meclisi Belediye Encümeni ,Belediye Zabıta Müdürlüğü) kararlarına uymak zorundadırlar.
7- Aracı kullanamayacak durumda olan ve ehliyetsiz sürücü çalıştırılamaz. Ticari araç sürücüleri denetimlerde Tanıtım Kartını ve Sürücü Çalışma İzin Belgesini ibraz etmek zorundadır. Aksi durumda cezai işlem uygulanır.
8- Kazaya uğramış aracını orijinal şekli ile tamir ettirmeden çalışmaya devam etmesi halinde cezai müeyyideler uygulanır.
9- Taksiler de Tanıtım kartı olmayan kimse çalıştırılamaz.
10- Yolculuk bittiğinde kat edilen yolculuk ücreti taksimetre cihazında yazılıdır. bu rakam hiçbir zaman maskelenmiş olmamalıdır. Arızalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamaz. Tespit edilenler hakkında yasal kovuşturma ve cezai işlem uygulanır. Taksimetre açmak mecburidir.
11- Şoförün hizmet dışı olduğu, şoförün rahatsızlığından veya ağır hasarlı kaza sonucu aracın sabit kalmış olduğu durumlarda araç üzerindeki 'TAKSİ ' yazılı ışıklı levhanın üzeri mat bir kılıf ile örtülür. Araç üzerindeki 'TAKSİ yazılı ışıklı levhanın üzeri mat bir kılıf ile kaplı olduğu zaman taksi otomobil şoförünün yolcu çağrısına cevap vermesi yasaktır.

-34-

12- Taksi duraklarına uzak yolcu kapasitesinin olabileceği yerlere çağrı butonları (kablosuz sistem) konulabilir. Bu konuda taksi durakları arasında problem yaşanmaması açısından odanın görüşü alınmadan taksi butonu konulamaz.
13- Bu yönetmelik kapsamına giren ve Alanya Belediye sınırları dahilinde çalışan Ticari Taksiler Alanya Belediyesinden Çalışma İzin Belgesi almadan çalışma yapamazlar.
14- Taksi şoförleri en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmalı ve ilgili odasınca düzenlenen eğitimi başarı ile tamamlamış ve şoför Tanıtım Kartını almış olması gereklidir.
15- 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 145e göre( Tedbirsiz ve Saygısız Araç Sürme ) Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde, su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek,korkutmak,şaşırtmak,sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek,seyir halinde iken şoförlerin cep ve araç telefonu ile benzeri haberleşme cihazlarını kullanmak,(telsiz hariç) özel amaçla keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek,suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmaları ve araç kullanmaları yasaktır.
16- 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 97ye (' Uyuşturucu ve keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin etkisinde araç kullanma yasağı) göre uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeni ile güvenli araç sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç kullanımları yasaktır. Uyuşturucu narkotik maddelerden dolayı hüküm giymiş kişiler taksi şoförlüğü yapamazlar.
17- Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.
18- Taksiler İlçe Trafik Komisyonu ve Belediye Meclisince belirlenmiş durakları haricinde ki , yerlerde yolcu bekleme, durak oluşturma yapamaz.
19- Araçlarda çalışacak şoförler, temiz bakımlı ve günlük sakal tıraşı olacaktır. Kısa pantolon ,şort,askılı penye terlik vb giyecekler ile kesinlikle çalışma yapamaz. yapanlar hakkında cezai işlem uygulanır.
20- Taksi içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, müşteri varken şoförün sigara içmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği araç içersinde 'Sigara İçilmez ibareli levha asılması zorunludur.
21- Yolcu almak için ani şerit değiştirmek, trafik akışını olumsuz etkileyecek şekilde yol kenarlarında, kavşaklarda bekleme yapmak gibi davranışlarda bulunmayacaklardır. Tespit edilenler hakkında yasal kovuşturma ve cezai işlem uygulanır.
22- Belirlenen taksimetre tarife dışı ücret talep edilmeyecektir. Tarife dışı ücret talep edenler hakkında cezai işlem uygulanır.
23- Ticari Taksilerin içinde ve dışından bir siyasi, gayri ahlaki, toplumsal değer yargılarını rencide edici ilan reklam ve benzeri yazılı görsel ve işitsel araçlar bulundurulamaz ve yayın yapılamaz. tespit edilmesi durumunda sürücü hakkında yasal işlem başlatılır ve cezai işlem uygulanır.
24- Taksi şoförleri taksi bekleme yerleri, taksi durakları ve bulundukları mahalleleri kirletmemeye dikkat edeceklerdir.
25- Taksi şoförleri yakın ve uzun mesafe ayrımı yapamaz. Trafik yoğunluğu ve iklim şartları gözetmeksizin yolcu çağrılarına cevap vermek mecburiyetindedir.
26- Taksi şoförleri, müşterilerinin gösterdikleri adrese, bir başka yolu bilhassa istemedikleri müddetçe en kısa yoldan götürmeyi teklif eder.
27- Taksi şoförü aracın içinde unutulan eşyaları 24 saatlik süre içinde Belediye Zabıta Müdürlüğüne teslim eder ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı na bilgi vermek zorundadır.
-35-

28- Trafik kurallarına, trafik görevlilerinin uyarılarına ve trafik işaret ve levhalarına uyulmalıdır.
29- Taksilerin üzerinde 'TAKSİ yazan tepe lambası olmalı, bu lamba geceleri müşteri aldıktan sonra söndürülmeli, boş iken yakılmalıdır.( Taksimetreyi açınca TAKSİ yazan tepe lambası sönecek, Taksimetreyi kapatınca tekrar yanacak otomatik böyle bir sistem bağlanması)
30- Taksi şoförleri çalıştığı bölgeyi iyi tanımak zorundadır.
31- Taksilerde lüzumlu telefonlar listesi ile çalıştıkları bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gösteren harita ve broşürler olmalıdır.
32- Engelli yolcuların rahatça indirilip bindirilmesi için gerekli özen gösterilmelidir.
33- Taksilerin yolda bozulması halinde, yolcuya bir başka taksi bulunmasında yardımcı olunmalıdır.
34- Taksilerin renkleri kanunla kabul edilen renk olmalıdır.
35- Taksiler bu yönetmelik yürürlüğe girmesini takiben 3 (Üç) yıl içinde klimalı olmalıdır.
36- Yolcu emniyeti bakımından indirip- bindirmeler sağ taraftan yapılmalıdır.
37- LPG ile çalışan araçların bu sistemleri fabrika çıkışlı ve/veya yetkili servis onaylı orijinal olacaktır.
38- Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç gereç bulundurmak yasaktır.
39- Taksi yolcularını kaza, arıza vb mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son gideceği yere kadar yolcularını götürmek zorundadır.
40- Alanya Belediye sınırları dahiline, Antalyanın diğer ilçelerinden ve Antalya ilinden müşteri getiren taksilerin yolcu almalarını önlemek amacıyla; İçişleri Bakanlığının 30.07.1986 tarih ve 266184sayılı plaka tahdidi konulu emir yazılarının 7. maddesinin (c)bendinde ''Ticari taşıtların amaç dışı çalıştıkları veya tayin edilmiş il veya ilçenin dışında ticari faaliyet gösterdiklerinin tespiti halinde bu taşıtlara ait ticari plakalar yetkili Trafik Komisyonunca alınacaktır.''hükmü amirdir. Bu nedenle İl veya İlçelerden yolcu getiren ticari taksilerin; Alanya Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinden beklemek suretiyle yolcu almaları kesinlikle yasaktır.
41- Taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen plaka sahibi/sürücü kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediyeye ve ilgili odaya yöneltilemez. Aksi durumda Belediye ruhsat sahibine rücu eder. Belediye ve Emniyet Trafik para cezaları plaka sahibine aittir.
42- Hizmetteki taksi şoförlerinin aşağıdaki eylemlerde bulunmaları yasaktır.
a- Taksi içersinde, yerlerinde oturmalarına yardım etmesi gerektiği durumlar dahil olmak üzere, fiziksel engelli kişileri aracına almayı reddetmesi,
b- Park edilmesi yasak olan ya da park edilmesi halinde trafik seyrinin aksatılacağı yerlerde yolcu beklenmesi,

SÜRÜCÜ STANDARDI OLARAK İSTENİLEN BELGELER

MADDE 14-

ŞOFÖRLERDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ STANDARTLAR AŞAĞIDAKİLERDİR:

1- Şehir bilgi (tarihi, turistik, coğrafi,sosyal ve kültürel olarak) Harita ve şehir planı okuma bilgisi
2- En az B sınıfı ehliyet
3- Yol ve Trafik bilgisi
4- Adli sicil kaydı
-36-

5- Sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu (son 6 ay içinde) ayrıca uyuşturucu bağımlısı olmadığına dair rapor.
6- Yukarıdaki madde hükümleri Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra sürücü standartları şartları olup yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önceki yönetmelik hükümlerine haiz sürücülerden Oda ve Belediye gerektiğinde yukarıdaki belgeleri isteyebilir.

GENEL ŞARTLAR

MADDE 15-

TAKSİLERDE OLMASI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR

1- Ticari taksi aracı, taksi sarısı renk kodunda boyanacaktır.
2- taksi aracının ön kapıları ve tavanında plaka numaraları (yazı ebatını standarda uygun) olması gerekmektedir.
3- Aracın üst kısmına ışıklı taksi ve boş-dolu olduğunu gösteren ışıklı 'TAKSİ yazısı konması zorunludur.
4- Taksi içersindeki ya da dışındaki taksi donanımlarının okunmasını engelleyebilecek, şoförün veya yolcuların veya kamu yollarını kullananların, özellikle kaza anında can ve mal güvenliğini sarsabilecek her türlü cihaz tesisatı yasaktır.
5- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun ve Yönetmeliği 1 sayıl cetvel madde C (Hususiyetlerine göre takside bulundurulacak teçhizat) de belirtildiği üzere 'takside olması gereken diğer teçhizatlar'' şunlardır;
a- İç lamba: Taksi içini aydınlatacak, şoförün gözünü almayacak, beyaz ışıklı olacaktır.
b- Taksi amblemleri: Taksi otomobiller için ayrıca işaretler bölümünde belirtildiği üzere kenarları105*320 milimetre ebadında, ışık geçiren 3mm kalınlığında, krom sarısı renginde, pleksiglastan imal edilmiş her iki yüzünde ''TAKSİ'' yazılı bulunan, çelik veya eloksallı alüminyumdan imal edilmiş bağlantı ayağı ile aracın üzerine monte edilmiş olacaktır. Ayrıca ''TAKSİ'' kelimesinden başka hiçbir yazı bulunamayacak, geceleri boş iken yakılacak, yolcu alındığında içeriden söndürülebilecek şekilde imal edilmiş olacaktır.
c- Yangın söndürme cihazı: Araçların imal tadil ve montajı hakkındaki yönetmelikte gösterilen adet ve nitelikte olacaktır.
d- Reflektör: Normal Hava şartlarında en az 150metreden net olarak görülebilecek kırmızı ışık yansıtan veya veren, numunesine uygun en az iki adet reflektör bulunacaktır.
e- Stepne: Daima kullanılabilir durumda bulunacaktır.
f- İlk Yardım Çantası : Daima kullanılabilir durumda bulunacaktır.

6- 2918 sayılı Karayolları Kanun ve Yönetmeliği madde 67 'de belirtildiği üzere , teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır.
7- Taksilerde aranan adresin kolayca bulunabilmesi için şehir rehberi bulundurmak zorunludur.
8- Taksilerin yan ön kapılarına bağlı bulundukları durağın ambleminin konulması zorunludur. (Yapıştırmalı mıknatıslı sökülüp takılabilen şekilde olması yasaktır.) Uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanır.
9- 18.04.2007 tarih ve 26497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Karayolu Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine göre ;

-37-

a- Özel güvenlik Bölmesi: Taksilere müşterilerin araç sürücüsü ile iletişim ve temaslarını engelleyen ve özellikleri 24.10.2004 tarih ve 25620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların İmal Tadil ve Montaj hakkındaki yönetmelikte belirtilen zırhlı ara bölme konulabilir.
b- Işıklı Acil Durum Uyarı Sistemi: Taksilerde oluşabilecek acil durumlarda kullanılmak üzere taksi sürücüsü tarafından acil durum düğmesine basmak suretiyle dışarıya kırmızı ışık veren, taksi tepe lambasının altına monte edilen en az 300x10 mm boyutlarında, ön ve arkadan görülebilecek şekilde ışıklı acil durum uyarı sistemi konulabilir. (Uyarı lambasının belirli noktalarda sağlaması gereken ışık şiddeti değerleri ECE_ 7 Regülasyonunda S3 kategorisi stop lambaları için verilen değerleri sağlamalıdır.)
c- Acil Çağrı Sistemi: Taksilerde oluşabilecek acil durumlarda kullanılmak üzere taksi sürücüsü tarafından acil çağrı düğmesine basmak sureti ile araç takip merkezine acil durum uyarısı gönderen acil çağrı sitemi konulabilir.

10- 50x70 cm ebadında Türk bayrağının tüm taksilerde bulundurulması zorunludur.

TAKSİ STANDARDI TEKNİK ŞARTLARI

MADDE 16-

ÇALIŞACAK H PLAKALI TAKSİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

1- 0-10 yaş sınırı olacak (mevcut araçlar için geçiş süresi 2 (iki) yıl olarak belirlenir)
2- Sürücü hariç en çok yedi (7) oturma yeri kapasiteli otomobil vasfında araç.
3- Klima (geçiş süresi 3 (Üç) yıl )
4- Emniyet Kemeri
5- Taksimetre

CEZA VERMEYE YETKİLİ KURULLAR

MADDE 17

1- Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan denetimlerde bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tanzim edilecek tutanağın bir sureti fiili yapan aracı o an işletene teslim edilir. Tutanağın ikinci sureti Belediye Encümenine havale edilir.Tutanağın üçüncü sureti Zabıta Müdürlüğünce saklanır.
2- Eğer ilgili madde gereğince araç trafikten men edilmiş ise, tahsilat yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ayrıca ödenir.
3- Trafikten men edilen araçların, işleten veya malikleri tarafından geri alınabilmesi için, para cezalarının usulünce ödediğine ilişkin makbuzların ibrazı şarttır.
4- Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen zabıt tutanağında belirtilen ücret Alanya Belediyesi Gelir Müdürlüğü tarafından tahsil edilir ve cezaların tamamı ödenmeden araçla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.
5- Ayrıca, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği görevlileri, Fahri Trafik Müfettişleri ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Kanununun yetki verdiği kurum ve kuruluşlar yönetmelik hükümlerini uygulamaya yetkilidir.

-38-
6- Kurallara uymayan Ticari taksi sürücüleri ile ilgili Şoförler Odası Yönetim kurulunca oluşturulacak denetim komisyonu ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce görevlendirilen görevliyle tespit edilen hatalar tutanak altına alınarak Belediye Encümenine bir yazı ile bildirilir. Söz konusu tutanak doğrultusunda Belediye Encümenince gerekli cezai işlem uygulanır.

YÖNETNELİKTE YENİLEME VE/VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİ

MADDE 18

Alanya Belediyesi, işbu yönetmeliğin tüm maddelerini günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre ilgili Şoförler Odasının da görüşleri alınarak gerekli şart ve şekilde yeniden düzenlemeye ve/veya değişiklik yapmaya yetkilidir.

YÜRÜTME

MADDE 19

Bu yönetmelik Alanya Belediye Başkanı adına Belediye Encümeni ve ilgili Belediye birimleri tarafından yürütülür.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

MADDE 20

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili yasalar çerçevesinde gerekli düzenlemeyi yapmaya Alanya Belediye Başkanlığı yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 21

1- Yönetmelikte yer alan yaş ve klima şartı, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (Üç) yıl sonra yürürlüğe girer.
2- Durak kartı, Çalışma İzin Belgesi ücretleri ve cezalar Alanya Belediye Meclisi tarafından belirlenir.
3- Bugüne kadar İlçemizde faaliyet gösteren ticari taksilere Belediye Encümenimizce Belediye Meclisimizin belirlemiş olduğu devir ve yeni ruhsat harçları alınarak Çalışma İzin Belgeleri verilmiştir. Söz konusu bu çalışma izin belgesi sahiplerinin hakları yıllık vizelerini yaptırmak şartıyla müktesep haktır.

MADDE 22 –

5393 sayılı Belediye Kanunun 15/p maddesi hükümlerine dayanarak hazırlanan iş bu yönetmelik Alanya Belediye Meclisinde onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO GALERİLERİNDE
BULUNMASI ZORUNLU EVRAK VE PANOLAR

Taksi durağı ve yazıhanesi, kapalı ve açık otoparklar ve oto galerilerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Taksi durağı

1- En az sekiz araba park edebilecek alana sahip olacaktır.

2- İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabı bulunacaktır.

3- Park alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir.

4- Yollar üzerinde bulunan duraklar trafiğe mani olmayacak şekilde tespit edilecektir.

5- Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktır.

6- Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır.

7- Taksilerde şoförle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılacaktır.

8- Çalışanlar, işyerinin belirlediği kıyafeti giyecektir.

b) Kapalı otoparklar

1- Kullanış amacına uygun yapı kullanma izni belgesi olacaktır.

2- Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.

3- Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır.

4- Yıkama yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir.

5- Su ve diğer atıklar kanallara veya fosseptik çukurlarına akıtılacaktır.

6- Araçların park edeceği alanlar eni en az dört metre olacak şekilde işaretlerle ayrılacaktır.

7- Park için giren araç sahiplerine aracın plakası, cinsi ve park saatini gösteren belge verilecektir.

8- Park yerinin zemini beton veya mozaik olacaktır.

9- Park yerinin havalandırılması ve aydınlatılması için gerekli tesisat kurulacaktır.

10- Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır.

c) Açık otoparklar

1- Açık otopark olarak kullanılan yerin mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre muvafakat alınacaktır.

2- Açık otoparkta yapılacak kontrol kulübesi prefabrike veya kolay taşınabilir bir malzemeden yapılacak olup, en az 9 m3 hacme sahip olacaktır.

3- İşyeri kapı numarası alınmış olacaktır.

4- Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecek, trafik açısından uygun olacaktır.

5- Açık otoparkın park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır.

6- Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır.

7- Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınan yerlerde açık otopark açılamaz.

8- Plan değişikliği veya mülkiyet değişikliği nedeniyle oluşacak durumlarda yeni malikin veya maliklerin muvafakati olmadan işletmeye devam edilemez.

d) Oto galerileri

1- Oto galerilerinin kapalı kısmında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurulamaz.

2- Oto galerileri malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

KARAYOLU KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK OLAN TESİSLER İLE İLGİLİ KAPSAM NEDİR?

Karayollarının her iki tarafında karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden akaryakıt istasyonları, servis istasyonları, akaryakıt dolum istasyonları, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG/CNG) dolum ve ikmal istasyonları, tehlikeli madde depoları, umuma açık park yerleri, umuma açık garaj, yolcu terminali (otogar), yük terminali (nakliyat ambar ve depoları), fabrika, işhanı, çarşı, pazar yeri, toptancı hal, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, malzeme ocak ve harmanları, maden ve petrol şantiye-ocak ve tesisleri, araç bakım-onarım-teşhir ve satış yerleri, otel, motel, lokanta, kahvehane, ticari bina, hububat-tütün-fındık-pancar ve benzeri tarım ürünleri depoları, besi çiftliği ve ahırlar, yolcu indirme-bindirme yerleri (durak), sürücü kurs yerleri, eğitim-sağlık-spor-dini-kültürel ve benzeri amaçlı kamu ve özel yapılarla bunların sosyal tesisleri, üretme çiftlikleri, havuzlar, sabit kantarlar, trafolar, meskenler, trafik güvenliğini etkileyecek her türlü yapı ve tesisler ile,

Karayollarının her iki tarafından sınır çizgisine elli metre mesafe içinde olup, geçiş yolları ile karayoluna bağlantı yapmaksızın yukarıda sayılan yapı ve tesislerin yapılması, açılması ve işletilmesi 15.5.1997 gün ve 22990 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik"te belirtilen esas, usul ve kriterlere tabidir.

Söz konusu Yönetmelik, diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerdeki tanımlar saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmeliğe tabi olan (Akaryakıt İstasyonu, Servis İstasyonu, Akaryakıt Dolum İstasyonu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ve Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Dolum İstasyonları, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonları, Tehlikeli Madde Depoları, Umuma Açık Parkyerleri, Umuma Açık Garaj, Yolcu Terminali (Otogar), Yük Terminali (Nakliyat Ambar ve Depoları), Fabrika, İşhanı, çarşı, Pazaryeri; Toptancı Hal, Sinema, Tiyatro, Gazino ve Benzeri Eğlence Yerleri, Turistik Yapı ve Tesisler, Malzeme Ocak ve Harmanları, Maden ve Petrol Şantiye-ocak ve Tesisleri, Araç Bakım-Onarım Yerleri, Araç Teşhir ve Satış Yerleri, Otel-Motel, Lokanta, Kahvehane, Hububat-Tütün-Fındık-Pamuk-Pancar ve Benzeri Tarım Ürünü Depoları, Üretme Çiftliği ve Ahırlar, Ticari Bina, Yolcu İndirme-Bindirme Yerleri (Durak), Taksi Durakları, Minibüs ve Otobüs Durakları, Sürücü Kurs Yerleri, Havuzlar, Sabit Kantarlar, Trafolar, Meskenler, Devletyolu, İlyolu, Kavşak Başlangıcı, Toplayıcı Yol (Yan Yol), Geçiş Yolu, Belediye Sınırı, Mücavir Alan, Nazım İmar Planı, Yerleşme Alanı (İskan Sınırı), Karayolu Sınır Çizgisi,) çok çeşitli tesis ve terimlerin tanımlarını ayrıntılı olarak yapmıştır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerin açılarak faaliyete geçebilmesi için, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması gerekmektedir. Bu izin, 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince alınması gerekli ruhsatlar yerine geçmemektedir. Ancak, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun öngördüğü inşaat ruhsatı alınsa bile, Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmadan inşaata başlanılamaz.

Diğer taraftan, yapılanma, arazi kullanımı ve diğer hususlarla ilgili olarak görevli ve yetkili kuruluşlardan da gerekli izinlerin alınması zorunludur.

BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA KARAYOLU KENARINDAKİ YAPI VE TESİSLER İLE İLGİLİ KAPSAM NEDİR?

Belediye sınırları dışındaki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislerden karayoluna bağlantı yapılmak istenmesi halinde Geçiş Yolu İzin Belgesi, yolu yapan ve bakım altında tutan kuruluştan alınır.

GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ALMA KOŞULU NEDİR?

Geçiş Yolu İzin Belgesi almak için;

Bu Yönetmelikte ve Geçiş Yolu Ön İzin Belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak inşaatı bitirilen tesis sahipleri, ön izin belgesini Geçiş Yolu İzin Belgesi ile değiştirmek üzere İlgili Kuruluşun Bölge Müdürlüğüne müracaat eder. İlgili Kuruluşça yerinde yapılan inceleme neticesinde Yönetmelik şartlarına aykırı bir durum olmadığı tespit edilirse Geçiş Yolu İzin Belgesi verilir.

Geçiş Yolu İzin Belgesi verilen tesisler için 3194 sayılı İmar Kanunu ve buna bağlı Yönetmeliklere göre ilgili Valilikten Yapı Kullanma İzni alınır. İnşaatı, bu Yönetmelik hükümleri ile Geçiş Yolu İzin Belgesinde belirtilen hususlara aykırı olarak bitirilen tesislere, yapı kullanma izin belgesi verilemez.

BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN KARAYOLU KENARINDAKİ YAPI VE TESİSLER İLE İLGİLİ KAPSAM

Adı geçen Yönetmelikte sayılan tesislerin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında yapılması ve açılması için,

İlgili Belediye Başkanlığından Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması,

İlgili Belediye Başkanlığının da trafik güvenliği bakımından, bu Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesini sağlamaları, zorunludur.

Ayrıca, dikkat edilmesi gereken bir başka husus, karayolu kenarında yapılacak ve açılacak olan tesislere, bu Yönetmelik hükümlerinin yanı sıra, tesis hangi işyeri niteliğini taşıyorsa, (sıhhi, gayri sıhhi, umuma açık, eğlence yeri, gıda vb.) onunla ilgili mevzuattan kaynaklanan kriterlere göre değerlendirilerek açılış ve çalışma ruhsatlarının verilmesidir.
2011-03-18

  • BU HİZMETİ KADINLAR İÇİN YAPIYORLAR
  • DÜZCE'DE T PLAKALAR DAĞITIMA ÇIKIYOR
  • ŞEHİT AİLELERİNE ÜCRETSİZ
  • TAKSİ ŞOFÖRLERİ DE SENDİKALI OLACAK
  • BU HİZMETİ KADINLAR İÇİN YAPIYORLAR
  • DÜZCE'DE T PLAKALAR DAĞITIMA ÇIKIYOR
  • ŞEHİT AİLELERİNE ÜCRETSİZ
  • TAKSİ ŞOFÖRLERİ DE SENDİKALI OLACAK
      » İLERİ    son


ANASAYFA / TİCARİ TAKSİ HABERLERİ


 
buy Air Jordan Shoes cheap nike air foamposite fruity pebbles nike air max ultra moire neueste männer nike schuhe air presto Verkauf DE Adidas Superstar 80s Metallic nike air max tn schuhe Nike Air Presto TP buy leBron James 11 christmas shoes new style lebron jamed 13 LeBron James Shoes Eastbay Calzado chicos Huarache Nike Internationalist Online Buy For Cheap 2016 Adidas Nmd Cheap For Sale Air Jordan Transformatoren chaussures Air Jordan 3 nike roshe one floral print Youth Boys stephen curry 2 shoes Wholesale prices supply Adidas NMD New Balance outlet Concepts X Asics 25th


taksi linkleri - rss 2 - rss
rc_webHAZIR Y֎ET݃ݠPANELLİ WEB Sİ”ESİ YAPTIRIN : www.atasehirweb.com